Skip to main content

Algemene Voorwaarden van De Spekkoekkoningin

Datum: 23-08-2020

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan De Spekkoekkoningin. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf,schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant De Spekkoekkoningin te kennen deze voorwaarden te aanvaarden. De algemene voorwaarden kunnen aangepast worden en deze aanpassing kunt u herkennen aan het versie nummer. Op onze website is altijd de meest recente versie te vinden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van De Spekkoekkoningin zijn vrijblijvend. Aanbiedingen gelden vanaf de dag van publicatie tot en met de aangegeven einddatum. Aanbiedingsprijzen gelden uitsluitend op aankopen binnen deze actieperiode. De Spekkoekkoningin accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. De Spekkoekkoningin behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds exclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Op online media zoals website’s zijn de prijzen altijd inclusief btw. Alle prijzen zijn gebaseerd op exclusief bezorgkosten. Bij bezorging worden extra kos- ten in rekening gebracht. Deze kosten worden in dat geval direct bij het bestellen zichtbaar gemaakt.

Diensten – De dienst die De Spekkoekkoningin aanbiedt is het verkopen en bezorgen van spekkoeken en daaraan gerelateerde producten binnen Nederland en België. De Spekkoekkoningin behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Producten – Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten afwijken van de afbeeldingen op de website, offerte of brochure. Indien op verzoek van de klant gekozen word voor een ander kleur kan het zijn dat deze afwijkt van het geen wat de klant in gedachten heeft. Spekkoek wordt met de hand gekleurd en kan dus daarom altijd afwijken.

Besteltijd – De Spekkoekkoningin levert versgebakken spekkoek. De levertijd gaat in overleg en is mede afhankelijk van de bakcapaciteit.

Bestellingen – Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, e-mail, internet, social media is de overeenkomst een feit. De Spekkoekkoningin behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling. Controleer altijd goed alle gegevens. De Spekkoekkoningin is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Indien u het adres wilt wijzigen dient u telefonisch contact op te nemen.

De Spekkoekkoningin is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata.

Indien levering via winkels en/of wederverkopers: Wanneer de vervoerder de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in rekening gebracht. Indien de bestelling niet kan worden bezorgd dan dient de bestelling opgehaald te worden op het aangegeven adres.

Indien het een levering is die online is besteld zal de bezorger te allen tijde het product af leveren binnen de gestelde venstertijd(en), met een speling van 30 minuten voor en na venstertijd. Indien de chauffeur het niet kan leveren vanwege afwezigheid kan de chauffeur het product proberen af te leveren bij één van de naaste buren. Het is overigens geen verplichting dat de chauffeur de spekkoek bij afwezigheid van de ontvanger probeert te bezorgen bij de naaste buren. Dagverse producten worden niet nogmaals aangeboden om de kwaliteit te waarborgen. Bij het niet aanwezig zijn op de afgesproken venstertijd geeft geen recht op terugbetaling van het product.

Levertijden en bezorgen – De Spekkoekkoningin zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling.

Opgegeven levertijden/venstertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door De Spekkoekkoningin ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. Voor Winkels, Horeca gelegenheden etc. Kan er een dagelijkse levering plaatsvinden deze is gratis mits er producten worden besteld boven een bedrag van € 450,- exclusief btw. Bij bestellingen onder de € 450,- exclusief btw kan er €25,- bezorg kosten in rekening gebracht worden. Indien de spekkoek bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Nadat de taart bij de receptie is afgeleverd is De Spekkoekkoningin niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering. De Spekkoekkoningin levert in principe niet op zon- en feestdagen, Koningsdag, 24 en 31 december, tenzij anders met de koper is overeengekomen. In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.

In het geval van een internet bestelling: Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet dan wordt het product retour meegenomen en zal de bestelling terug naar de bakkerij gaan. De kosten voor de bezorging en de producten zijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant De Spekkoekkoningin daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Spekkoekkoningin de keuze de desbetreffende producten te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Restitutie word slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij De Spekkoekkoningin telefonisch zijn aangemeld of dienst doende chauffeur. Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door De Spekkoekkoningin geleverde spekkoeken dienen gekoeld bewaard te worden.

Betaling – Alle bestellingen via de internet websites dienen vooruit betaald te worden via iDEAL of andere betaalmogelijkheden die worden aangeboden. Winkels, Horeca gelegenheden etc ontvangen een factuur met een betaaltermijn van 14 dagen, deze zal automatisch geïncasseerd worden. Facturen kunnen ook per overboeking voldaan worden, als de betaling niet binnen 14 dagen plaatsvind zullen er geen verdere leveringen zijn.

De Spekkoekkoningin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade of omzetderving door niet te leveren.

Prijzen – Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en exclusief BTW, op de website’s kunnen de bedragen inclusief btw getoond worden. De koper is de prijs verschuldigd die De Spekkoekkoningin in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door De Spekkoekkoningin worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Overmacht – In geval van overmacht heeft De Spekkoekkoningin het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat De Spekkoekkoningin gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, op last van NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenauto- riteit) storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Diversen – De klant van De Spekkoekkoningin dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door De Spekkoekkoningin geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De Spekkoekkoningin garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden..

Klachten – Overal worden foutjes gemaakt. De Spekkoekkoningin doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. De Spekkoekkoningin neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 1 week na levering behandeld.

Aansprakelijkheid – De Spekkoekkoningin is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van De Spekkoekkoningin is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van De Spekkoekkoningin komen. De Spekkoekkoningin draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt. De Spekkoekkoningin eveneens geen verantwoordelijkheid. De Spekkoekkoningin is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en De Spekkoekkoningin, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Spekkoekkoningin. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door De Spekkoekkoningin uitgesloten. De Spekkoekkoningin is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan De Spekkoekkoningin.

Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

Diversen – De klant van De Spekkoekkoningin dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door De Spekkoekkoningin geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De Spekkoekkoningin garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

Toepasselijk recht – Op alle rechtsbetrekkingen tussen De Spekkoekkoningin en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.